Līguma noteikumi

Brauciena līgums Nr.


SIA NEW ADVENTURES, reģistrācijas Nr. 43603077732, juridiskā adrese: Ausekļa iela 40, Jelgava, LV-3001, kura vārdā rīkojas persona, kas tiesīga vai attiecīgi pilnvarota parakstīt šo līgumu, turpmāk tekstā – “Pakalpojuma sniedzējs”no vienas puses, un persona, kuras dati norādīti zemāk, no otras puses, turpmāk tekstā “Klients”, visi kopā sauktas Puses, labprātīgi bez viltus, spaidiem un maldiem noslēdz līgumu par tūrisma pakalpojuma sniegšanu, turpmāk tekstā Līgums.

Dati par klientu:

______________________________________________vārds uzvārds

______________________________________________personas kods

______________________________________________pases numurs un derīguma termiņš

______________________________________________adrese

______________________________________________tālrunis un e-pasts


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS:

1.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas organizēt, tehniski nodrošināt un praktiski realizēt braucienu uz ______________________________________
no 2020. gada __________________ līdz 2020. gada _______________________ (turpmāk tekstā –Brauciens).
Klients apņemas maksāt brauciena dalības maksu ____ EUR (turpmāk tekstā – Dalības maksa).


Maksājums par braucienu veicams saskaņā ar Brauciena rēķinu. 


1.2. Dalības maksa ietver Brauciena aprakstā norādītos pakalpojumus:


*
*
*


1.3. Apmaksājot avansu saskaņā ar rēķinu klients piekrīt Līguma noteikumiem.
Klients apliecina, ka ir informēts un iepazīstināts ar brauciena noteikumiem, ka arī ir informēts par iespējamām izmaiņām brauciena programmā šī Līguma ietvaros, kā arī piekrīt tām bez papildus pušu rakstiskas vienošanās.

1.4. Klients piekrīt, ka viņa personas dati tiek izmantoti ar braucienu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās. Klients ir informēts, ka brauciena laikā notiks fotografēšana un filmēšana, un iegūtie attēli var tikt publiskoti internetā un sociālos tīklos un izmantoti mārketinga aktivitātēm.


2. DALĪBAS MAKSA:

2.1. Dalības maksā ietilpst brauciena programmas īstenošana saskaņā ar šī Līguma 1.1. punktu;

2.2. Līguma 1.2. punktā norādītā Dalības maksa tiek maksāta pa daļām saskaņā ar izrakstīto rēķinu:

2.3. Samaksātā avansa summa nav atgriežama. 

2.4. Gadījumā, ja Klients nav veicis Dalības maksas apmaksu rēķinā norādītajos termiņos, tad Pakalpojuma sniedzējs ir tiesības atteikties no līguma izpildes, neatgriežot iemaksāto avansu.


3. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

3.1. Pakalpojuma sniedzējs atbild par organizētā brauciena izpildi, kā tas ir paredzēts programmā. Detalizēta programma publicēta Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.adventurelab.lv.
3.2. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par gadījumiem un kompensācija netiek maksāta, kad saistības netiek pildītas trešās personas vainas dēļ, kas nav saistīta ar Līgumā paredzētajiem pakalpojumiemneparedzamas vai nenovēršamas darbības dēļ, Dalībnieka vainas dēļ, kā arī force majeure (ārkārtēju, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu gadījumā, kā arī tādu notikumu dēļ, kurus Pakalpojuma sniedzējs nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā tehniskas problēmas ar transportu, no kurām nevarēja izvairīties, ievērojot visu nepieciešamo piesardzību. Pakalpojuma sniedzējs neatbild un kompensāciju neizmaksā arī par autopārvadātāju un aviopārvadātāju darbībām saistībā ar pasažieru un bagāžas pārvadājumiem.
3.3. Brauciena veiksmīgas un drošas norises interesēs vai, ja šāda nepieciešamība radusies no Pakalpojuma sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ, kā arī force majeure apstākļu gadījumā, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīga veikt izmaiņas Brauciena programmā.
3.4. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa/aviokompānijas maiņa. Šādā gadījumā Dalībniekam cik tas tehniski ir iespējams, autobusā/lidmašīnā tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta.

4. DALĪBNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

4.1. Dalībniekam jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, jāievēro pulcēšanās vietas un laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē attiecīgās valsts paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības Brauciena laikā. Ja Klients tos pārkāpj, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesības pārtraukt Dalībnieka braucienu bez jebkādas kompensācijas un Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par šī Līguma neievērošanu.

4.2. Dalībniekam ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) un Pakalpojuma sniedzējam materiālos zaudējumus, kas nodarīti Dalībnieka vainas dēļ Brauciena laikā. Zaudējumi tiek apmaksāti uz vietas nekavējoties.

4.3. Klients ir atbildīgs par savām personīgajām mantām un dokumentiem Brauciena laikā.

4.4. Dalībniekam, dodoties braucienā, nepieciešama ceļošanai derīga pase vai ID karte ar attiecīgām vīzām, ja tās ir nepieciešamas. Klients ir atbildīgs par to, ka viņa pases derīguma termiņš ir vismaz 6 (seši) mēneši no atgriešanās datuma. Par citiem Braucienam nepieciešamiem dokumentiem Pakalpojuma sniedzējs apņemas savlaicīgi informēt Dalībnieku.

4.7. Klients apņemas nodrošināt sev atbilstošu ceļojuma apdrošināšanu visa Brauciena laikā.

5. ATTEIKŠANĀS NO BRAUCIENA UN BRAUCIENA ATCELŠANA:

5.1. Dalībniekam ir tiesības atteikties no dalības Braucienā. Atteikumam jābūt rakstiskam, šajā gadījumā Pakalpojuma sniedzējam neatkarīgi no atteikšanās iemesla, ir tiesības ieturēt, sekojošus maksājumus:

 5.1.1. ja līdz brauciena sākumam atlikušas vairāk kā 60 dienas - Klients ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam atgriezt veikto maksājumu 100% (simts procentu) pilnā apmērā no apmaksātas pakalpojuma summas, izņemot neatgriežamo avansa maksājumu, kas norādīts 2.2.1. punktā.

 5.1.2. ja līdz brauciena sākumam atlikušas 60 dienas un mazāk – Klients zaudē 100% no samaksātās Dalības maksas summas, tajā skaitā 100% samaksāto neatgriežamo avansu;

5.2. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesības atcelt Dalībnieka Braucienu ne vēlāk kā 14 dienas pirms Brauciena sākuma, ja ir izsmeltas visas iespējas to noorganizēt, atmaksājot Dalībniekam visu iemaksāto dalības maksu ieskaitot neatgriežamo avansu. 

5.3. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par Dalībnieka aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts Brauciena laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos Pakalpojuma sniedzējs ietur 100 % brauciena samaksu un neatlīdzina nekādus zaudējumus šajā sakarā.

5.4. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem Brauciena laikā, ja tie ir radušies no Pakalpojuma sniedzēja neatkarīgu apstākļu dēļ (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).

6. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī vai apmaksājot dalības maksu un darbojas līdz pilnīgai tā izpildei.

6.2. Papildinājumi un grozījumi, kā arī citi dokumenti, kas attiecas uz šo Līgumu, ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas un kļūst par Līguma pielikumiem pēc to abpusējas vienošanas (rakstiskā veidā).

6.3. Visus strīdus, domstarpības un nesaskaņas, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdus, domstarpības un nesaskaņas nav iespējams risināt savstarpējās pārrunās, tie tiek risināti tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

6.4. Klients apliecina, ka ir saņēmis no Pakalpojuma sniedzēja visu nepieciešamo informāciju par Braucienu, un, neskaidrības gadījumā apņemas vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja un savlaicīgi noskaidrot visus nepieciešamos jautājumus veiksmīgai Brauciena norisei.

6.5. Apmaksājot dalības maksu un/vai parakstot šo Līgumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem, tie tikuši Pušu starpā pienācīgā kārtā apspriesti un Puses tos ir atzinušas par pamatotiem un abām Pusēm pieņemamiem.

6.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 lapām 2 identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, un izsniedzams katrai Pusei pa vienam eksemplāram.Brauciena organizētājs:

Brauciena Klients

SIA NEW ADVENTURES, Reģ. Nr.  43603077732, juridiskā adrese: Ausekļa iela 40, Jelgava, LV-3001.


Andis Zeidmanis

/vārds uzvārds, paraksts
/vārds uzvārds, paraksts/Jelgava, 2020. gada _____. __________________

Instagram

Facebook

Kontakti

Uzdot jautājumu info@adventurelab.lv +371 29727745 adventurelab.lv